ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ( 18 ข่าว )

...
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 40 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 24

24 มี.ค. 2564 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 671

...
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ประกาศปิดสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มีแนวโน้มสูงขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีแนวโน้มสูงขึ้น อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดสู่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้

25 ธ.ค. 2563 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 628

...
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่

โรงเรียนตระหนักและห่วงใยต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเปิดและ ปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙ (๑)

22 ธ.ค. 2563 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 637

...
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน อาคารหอประชุม อาคารโรงฝึกงานและห้องน้ำ

06 ต.ค. 2563 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 931

...
กิจกรรมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดโดยพุทธสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ได้ต้อนรับคณะพุทธสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายในกิจกรรมนักเรียนได้รับการฝึกสมาธิ โดยการเดินจงกรม นักสมาธิ

14 ก.ย. 2563 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 918

...
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักเรียนแกนนำ กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักเรียนแกนนำ "กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ" ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีคุณธรรมนำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น

11 ก.ย. 2563 | ผู้เขียน : teerawat | อ่าน : 791

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

68 หมู่ 7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630455
รหัส Smis 8 หลัก : 72032004
รหัส Obec 6 หลัก : 630455
...
ปัญญาเป็นใหญ่ในหมู่ชน
เข้าชมทั้งหมด : 42,481 คน
วันนี้ : 1 คน
เมื่อวานนี้ : 27 คน
Teerawat Sriwattanang - Web Dev. 2020